Politika spoločenskej zodpovednosti

Dokument v PDF si môžete stiahnuť kliknutím na tento text.

MTS je hodnotovo založená firma, ktorá dbá na čestný a poctivý prístup k podnikaniu. Veríme, že práve ten sa v dlhom období ukáže ako najvhodnejší. 

Vrcholové vedenie organizácie MTS sa zaväzuje k dodržiavaniu princípov spoločenskej zodpovednosti, ako aj k zabezpečovaniu zdrojov potrebných pre ich úspešné fungovanie. Nasledujúce morálne a etické zásady sú preto záväzné pre všetkých našich zamestnancov, ako aj iné osoby, ktoré konajú v mene MTS. Vzťahujú sa na všetky naše organizačné jednotky a zamestnancov, bez ohľadu na funkciu alebo postavenie. 

#1: Dodržiavame ľudské práva

V MTS rešpektujeme všetky odporúčania vychádzajúce z Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN, Základných práv pri práci od Medzinárodnej organizácie práce, Smernice OECD pre nadnárodné podniky, normy SA 8000 a slovenského Zákonníka práce. Svoju politiku spoločenskej zodpovednosti pravidelne preskúmavame tak, aby sme sa v nej zlepšovali s prihliadnutím na plnenie všetkých požiadaviek. 

#2: Poskytujeme rovnaké príležitosti pre všetkých

Nejednáme diskriminačne ani netolerujeme diskrimináciu akéhokoľvek druhu — podľa farby pleti, pôvodu, pohlavia, veku, národnosti, sociálneho zázemia, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo ideológie. Podporujeme integráciu ľudí so zdravotným postihnutím medzi zamestnancov. 

#3: Správame sa k sebe s rešpektom

Obhajujeme dôstojnosť každého jednotlivca. Netolerujeme žiadne obťažovanie súčasných ani minulých zamestnancov a to na pracovnom mieste ani mimo neho. Bránime využívaniu duševného alebo fyzického nátlaku, verbálneho urážania alebo telesných trestov či trestov vo forme ťažkej práce. Nedovoľujeme chovanie, vrátane gestikulácie, rečí a fyzického kontaktu, ktoré majú sexuálny, nátlakový, výhražný, urážlivý alebo vykorisťovateľský charakter. 

#4: Rešpektujeme slobodné rozhodovanie o zamestnaní

Požadujeme, aby všetci zamestnanci vstupovali do pracovného pomeru s MTS zo svojej vlastnej vôle. Odmietame všetky formy nútenej alebo povinnej práce a rešpektujeme zásady voľného výberu pracovných miest.

#5: Deti u nás nepracujú

Zaisťujeme riadnu ochranu mladistvých. Nezamestnávame osoby, ktoré nedosiahli minimálny zákonný vek na prácu podľa legislatívy SR s výnimkou prípadov, kedy sa jedná o vládou schválený program výcviku mladých ľudí (napr. programy k získavaniu pracovnej praxe).

#6: Komunikujeme otvorene

Vyzývame všetkých zamestnancov, aby slobodne hovorili s manažmentom o svojich obavách, nápadoch, odporúčaniach, pripomienkach a ďalších otázkach, ktoré súvisia s ich prácou. Umožňujeme pravidelné porady so zamestnancami k riešeniu potrebných otázok. Rešpektujeme právo všetkých pracovníkov vytvárať odborové organizácie a vstupovať do nich podľa svojej voľby a kolektívne vyjednávať. Zaisťujeme, aby predstavitelia zamestnancov neboli diskriminovaní a aby mali prístup k členom odborov na pracovisku. 

#7: Máme nastavené férové pracovné podmienky

Zaisťujeme, aby vyplácané mzdy dosahovali alebo prekračovali minimálne štandardy stanovené zo zákona, aby vždy postačovali k naplneniu základných potrieb pracovníkov a aby im zaistili určité prostriedky k voľnému použitiu. Zaisťujeme, aby pracovníci boli jasne a pravidelne o mzdách a obsahu zamestnaneckých výhod informovaní a aby odmeňovanie prebiehalo v plnom súlade s príslušnými zákonnými predpismi a spôsobom, ktorý pracovníkom vyhovuje. Akceptujeme príslušné zákony a štandardy daného oboru v oblasti pracovnej doby, vrátane nadčasov. 

#8: Dbáme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zaisťujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie na všetkých pracoviskách a podnikáme odpovedajúce kroky, ktoré zabránia nehodám a ujme na zdraví pri práci tak, že sa v maximálnej možnej miere minimalizujú príčiny ohrození v pracovnom prostredí. Tvoríme prostredie na zabezpečenie zdravých a podnetných pracovných podmienok. 

#9: Pomáhame zamestnancom rásť

Podporujeme zamestnancov v zvyšovaní ich kvalifikácie a schopností. Poskytujeme im zdroje na navštevovanie kurzov, workshopov a školení a to nad rámec platnej legislatívy.

#10: Podnikáme eticky a poctivo

Dodržiavame najvyššie štandardy etiky a poctivosti podnikania a podporujeme snahy národných a medzinárodných orgánov o zavedenie a presadzovanie vysokých etických štandardov vo vzťahu ku všetkým podnikateľským subjektom.

#11: Netolerujeme korupciu

Spolu s našimi obchodnými partnermi dodržiavame príslušné protikorupčné zákony. Naši zamestnanci neponúkajú našim obchodným partnerom žiadne výhody s cieľom získať nový business alebo iné výhody súvisiace s podnikaním. Rovnako netolerujeme žiadne prejavy  vydierania a nečestného chovania. 

#12: Dodržiavame obchodné tajomstvá

V MTS rešpektujeme dôverné informácie o našich obchodných partneroch a to vrátane dôverných informácií po skončení obchodného vzťahu. Tiež súhlasíme s dodržiavaním všetkých pravidiel ochrany osobných údajov tak, ako nám ich ukladajú príslušné nariadenia a zákony. 

#13: Držíme si hodnoverné záznamy

Všetky záznamy a dokumenty, či už interné alebo externé, musia byť presné a zodpovedať skutočnosti. Dodržiavame právne záväzné účtovné predpisy, ktoré zabezpečujú, že naše záznamy musia byť v každom momente kompletné, správne, aktuálne a kompatibilné. Komunikácia s médiami, verejnosťou a zástupcami finančných trhov je uskutočňovaná iba oprávnenými pracovníkmi. 

#14: Podporujeme voľnú hospodársku súťaž

V MTS dodržiavame pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže a to v súlade so všetkými príslušnými zákonnými predpismi. To znamená, že sa nepodieľame na vytváraní a udržiavaní kartelov a nezapájame sa do aktivít, ktoré obchádzajú, narúšajú alebo obmedzujú hospodársku súťaž podľa antitrustových pravidiel. Nezneužívame naše dominantné postavenie na trhu. 

#15: Predchádzame konfliktom záujmov

Naše rozhodnutia sú založené na faktických úvahách, namiesto toho, aby boli ovplyvnené osobnými záujmami. Ak je zamestnanec MTS alebo náš obchodný partner v možnom konflikte záujmov, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť vedeniu spoločnosti. 

#16: Rešpektujeme duševné vlastníctvo

Neschvaľujeme používanie podvodných dielov alebo častí na žiadnych zariadeniach, ktoré používame my alebo naši zamestnanci. Rešpektujeme licenčné podmienky softvéru tretích strán a to v rozsahu povolenom užívateľom. 

#17: Nepodporujeme pranie špinavých peňazí a financovanie ozbrojených skupín

V MTS dodržiavame právne predpisy týkajúce sa prania špinavých peňazí. Nezúčastňujeme sa žiadnych aktivít, ktoré môžu priamo alebo nepriamo prispievať k financovaniu ozbrojených skupín alebo skupín uvedených na sankčných zoznamoch. 

#18: Pracujeme len s poctivými dodávateľmi 

Dodržiavame odpovedajúce postupy k vyhodnoteniu a výberu významných dodávateľov a subdodávateľov na základe ich schopnosti plniť požiadavky stanovené MTS. V prípade porušenia zásad tohto systému zo strany dodávateľa mu to bude písomne vytknuté a požiadané o nápravu. V prípade opakovaného porušenia bude dodávateľ vylúčený z nášho dodávateľského systému. 

#19: Pracujeme len s poctivými surovinami 

Naše suroviny od dodávateľov si poctivo vyberáme a preverujeme. Dodržiavame medzinárodné zmluvy a právne predpisy týkajúce sa obchodu s konfliktnými surovinami, minerálmi a prírodnými zdrojmi. 

#20: Záleží nám na ochrane životného prostredia

Nabádame k ochrane životného prostredia využívaním technológií šetrných k životnému prostrediu a minimalizovaním škôd. Snažíme sa znižovať spotrebu vody, energií a emisie skleníkových plynov, zvyšovať kvalitu vody a ovzdušia a recyklovať čo najväčší podiel odpadov. Rešpektujeme medzinárodne dohodnuté pravidlá ohľadom zakázaných látok smernice RoHS, používaní, identifikácii a zabezpečení chemických látok v rámci registrácie a pravidiel systému REACH.

Ak zamestnanec alebo iná osoba spolupracujúca s MTS zistí porušenie ktorejkoľvek z uvedených zásad, je povinná akútne ich nahlásiť svojmu nadriadenému. Ak nahlásenie nie je možné, možno toto porušenie tiež nahlásiť anonymne priamo na adrese: https://www.mts.sk/nahlasovanie-protispolocenskej-cinnosti/