Kamerové záznamy v MTS

Informácie pre osoby vstupujúce do areálu spoločnosti MTS, spol. s r.o., prevádzka Krivá

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Dokument v PDF si môžete stiahnuť kliknutím na tento text.

Prevádzkovateľ (spoločnosť):

MTS, spol. s r.o.
budova1, Krivá 53, 027 55 Krivá
IČO: 36 001 368
Zápis v OR: OS Žilina, Oddiel: Sro., Vložka č.: 3318/L

Zodpovedná osoba:

Ing. Anna Tarajová
Tel.: +421 907 186 579
E-mail: anna.tarajova@mts.sk

UPOZORNENIE:

 • Priestory v rámci areálu spoločnosti sú monitorované kamerovým systémom.
 • Každá návšteva vstupujúca do areálu spoločnosti sa musí zaevidovať do knihy náv-štev cez MTS-ZPB-11-39F Záznam vstupu do objektu a záznam o oboznámení

Účel monitorovania priestorov:

Spoločnosť MTS, spol. s. r. o. vykonáva video monitoring areálu spoločnosti a niektorých vnútorných prevádzkových priestorov prostredníctvom kamerového systému za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku s cieľom prevencie kriminality a inej protispolo-čenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania, ako aj krádeží a poškodzovania majetku prevádzkovateľa a ochrana života a zdravia pri práci.

Predmetom monitorovania sú na adrese prevádzky Krivá 266, 027 55 Krivá:

 • Parkoviská a komunikácie, vstupy do budov;
 • Vonkajší priestor areálu spoločnosti;
 • Výrobné a skladové priestory;
 • Chodby a prechodové koridory;
 • Sky Bar a zóna pre návštevníkov;
 • Nakladacie rampy;
 • Vstupy do garáží;
 • Vstup do serverovne;
 • Vonkajšie skladovacie priestory (materiál, odpady);
 • Fajčiarsky priestor;
 • Prechod medzi budovami;
 • Schodisko H1 – výrobný priestor.

Predmetom monitorovania sú na adrese sídla spoločnosti Krivá 53, 027 55 Krivá:

 • Jedálenský priestor výdajný pult mimo priestoru vyhradeného pre konzumáciu jedál;
 • Vstupný vestibul;
 • Parkovisko;
 • Vonkajšie priestory areálu spoločnosti.

Účely evidencie návštev:

Evidencia návštev je vedená za účelom evidovania osôb vstupujúcich do objektov v rámci areálu spoločnosti.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa záznamy z kamerového systému poskytujú Policajnému zboru, resp. orgánom činným v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach pre účely objasňovania, vyšetrovania, preverovania, alebo operatívneho šetrenia vo veci, ktorej sa takýto záznam týka.

Doba uchovávania osobných údajov:

Obrazový záznam fyzickej osoby – 15 dni
Evidencia návštev – 1 rok

Práva dotknutej osoby:

Práva dotknutej osoby podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

Informácie pre osoby vstupujúce do areálu spoločnosti MTS, spol. s r.o., prevádzka Liptovský Mikuláš

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Dokument v PDF si môžete stiahnuť kliknutím na tento text.

Prevádzkovateľ (spoločnosť):

MTS, spol. s r.o.
budova1, Krivá 53, 027 55 Krivá
IČO: 36 001 368
Zápis v OR: OS Žilina, Oddiel: Sro., Vložka č.: 3318/L

Zodpovedná osoba:

Ing. Anna Tarajová
Tel.: +421 907 186 579
E-mail: anna.tarajova@mts.sk

UPOZORNENIE:

 • Priestory v rámci areálu spoločnosti sú monitorované kamerovým systémom.
 • Každá návšteva vstupujúca do areálu spoločnosti sa musí zaevidovať do knihy náv-štev cez MTS-ZPB-11-39F Záznam vstupu do objektu a záznam o oboznámení

Účel monitorovania priestorov:

Spoločnosť MTS, spol. s. r. o. vykonáva video monitoring areálu spoločnosti a niektorých vnútorných prevádzkových priestorov prostredníctvom kamerového systému za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku s cieľom prevencie kriminality a inej protispolo-čenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania, ako aj krádeží a poškodzovania majetku prevádzkovateľa a ochrana života a zdravia pri práci.

Predmetom monitorovania sú na adrese prevádzky Za mostom 832/29 031 04 Liptovský Mikuláš-Okoličné:

 • Výrobné a skladové priestory;
 • Vonkajšie parkoviská;
 • Vonkajšie oddychové priestory;
 • Nakladacie rampy;
 • Serverovňa;
 • Vonkajšie priestory areálu spoločnosti;
 • Vstupná komunikácia so závorou;
 • Zasadacia miestnosť
 • Jedálenský priestor
 • Spojovacia miestnosť medzi jedálňou a hlavnou budovou;
 • Terasa;
 • Vonkajšie skladovacie priestory (materiál, odpady).

Predmetom monitorovania sú na adrese prevádzky 1. Mája 4269, 031 04 Liptovský Mikuláš:

 • Vstupné schodisko;
 • Priestor pri výťahu na 1. poschodí;
 • Výrobné a skladovacie priestory;
 • Vstup do jedálne.

Účely evidencie návštev:

Evidencia návštev je vedená za účelom evidovania osôb vstupujúcich do objektov v rámci areálu spoločnosti.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa záznamy z kamerového systému poskytujú Policajnému zboru, resp. orgánom činným v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach pre účely objasňovania, vyšetrovania, preverovania, alebo operatívneho šetrenia vo veci, ktorej sa takýto záznam týka.

Doba uchovávania osobných údajov:

Obrazový záznam fyzickej osoby – 15 dni
Evidencia návštev – 1 rok

Práva dotknutej osoby:

Práva dotknutej osoby podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

Informácie pre osoby vstupujúce do areálu spoločnosti MTS, spol. s r.o., prevádzka Banská Bystrica

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Dokument v PDF si môžete stiahnuť kliknutím na tento text.

Prevádzkovateľ (spoločnosť):

MTS, spol. s r.o.
budova1, Krivá 53, 027 55 Krivá
IČO: 36 001 368
Zápis v OR: OS Žilina, Oddiel: Sro., Vložka č.: 3318/L

Zodpovedná osoba:

Ing. Anna Tarajová
Tel.: +421 907 186 579
E-mail: anna.tarajova@mts.sk

UPOZORNENIE:

 • Priestory v rámci areálu spoločnosti sú monitorované kamerovým systémom.
 • Každá návšteva vstupujúca do areálu spoločnosti sa musí zaevidovať do knihy náv-štev cez MTS-ZPB-11-39F Záznam vstupu do objektu a záznam o oboznámení

Účel monitorovania priestorov:

Spoločnosť MTS, spol. s. r. o. vykonáva video monitoring areálu spoločnosti a niektorých vnútorných prevádzkových priestorov prostredníctvom kamerového systému za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku s cieľom prevencie kriminality a inej protispolo-čenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania, ako aj krádeží a poškodzovania majetku prevádzkovateľa a ochrana života a zdravia pri práci.

Predmetom monitorovania sú na adrese prevádzky Partizánska cesta 79, 974 01 Banská Bystrica:

 • Chodba na 1. poschodí;
 • Montážna hala;
 • Predné parkovisko so vstupom do areálu spoločnosti;
 • Výrobné priestory a obrábacie stroje;
 • Zadný vstup do výrobných priestorov hala H3 / čierniaca linka.

Účely evidencie návštev:

Evidencia návštev je vedená za účelom evidovania osôb vstupujúcich do objektov v rámci areálu spoločnosti.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa záznamy z kamerového systému poskytujú Policajnému zboru, resp. orgánom činným v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach pre účely objasňovania, vyšetrovania, preverovania, alebo operatívneho šetrenia vo veci, ktorej sa takýto záznam týka.

Doba uchovávania osobných údajov:

Obrazový záznam fyzickej osoby – 15 dni
Evidencia návštev – 1 rok

Práva dotknutej osoby:

Práva dotknutej osoby podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.