Politika životného prostredia

Dokument v PDF si môžete stiahnuť kliknutím na tento text.

Spoločnosť MTS spol. s r.o. prostredníctvom neustáleho zlepšovania svojich činností berie dôraz na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie v maximálnej miere, pokiaľ je to technicky a ekonomicky možné.


Spoločnosť MTS spol. s r.o. sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, dodržiavať právne a iné požiadavky, požiadavky na ochranu životného prostredia ostatných zainteresovaných strán a udržiavať efektívny environmentálny manažérsky systém podľa STN EN ISO 14001:2016, s cieľom neustáleho zlepšovania jeho výkonnosti a ochrany životného prostredia.

Hlavné piliere pre dosiahnutie sú:

  • Školiť a motivovať zamestnancov spol. MTS spol. s r.o. k zodpovednému environmentálnemu správaniu a havarijnej pripravenosti;
  • Posudzovanie procesov a výber výrobkov, ktoré sú ohľaduplné a šetrné k životnému prostrediu;
  • Snažiť sa preventívnym prístupom predchádzať znečisťovaniu a plytvaniu zdrojov;
  • Znižovanie emisií skleníkových plynov, podávanie správ o emisiách skleníkových plynov a uprednostňovanie alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie;
  • Zamerať sa na energetickú účinnosť s cieľom znižovať spotrebu používaných energií na prevádzku a riadenie výrobných procesoch;
  • Implementovať princípy trvalo-udržateľného riadenia zdrojov vo všetkých oblastiach v zmysle zachovania zdrojov potrebných pre zabezpečovanie potrieb súčasných a budúcich generácií;
  • Zamerať sa na redukciu produkcie odpadov, uprednostnenie opätovného použitia a recyklácie;
  • Zamerať sa riadenie a monitoring ochrany vodných zdrojov, spotreby vody, ako aj riadenie prvkov pre zabezpečenie ochrany ovzdušia;
  • Zamerať sa riadenie manipulácie s chemickými látkami;
  • Neustále zlepšovanie environmentálneho správania.