Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky MTS, spol. s r.o. – priemyselné výrobné technológie

Dokument v PDF si môžete stiahnuť kliknutím na tento text.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky MTS, spol. s r.o. – priemyselné výrobné technológie (ďalej len „VOP“) sa za podmienky podľa bodu 1.2 vzťahujú na všetky zmluvy (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorých sa MTS, spol. s r.o. (ďalej len „Zhotoviteľ“) zaviaže vykonať pre svojho zákazníka (ďalej len „Objednávateľ“) dielo. Dielom sa rozumie zhotovenie rôznych druhov priemyselných výrobných technológií (ďalej len „Zariadenie“).

1.2 Tieto VOP sa vzťahujú len na tie Zmluvy, ktoré na tieto VOP výslovne odkazujú. Obsah Zmluvy je určený vždy na základe cenovej ponuky vypracovanej Zhotoviteľom a prijatej Objednávateľom.

Článok II.
Vykonanie Diela

2.1 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, je Dielo vykonané momentom, kedy bude Zariadenie Zhotoviteľom inštalované v mieste určenia. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, prepravu do miesta určenia zabezpečuje Zhotoviteľ.

2.2 Dátumom zdaniteľného plnenia je deň prebratia zariadenia zákazníkom a podpisu preberacieho protokolu Zariadenia v dohodnutom mieste určenia.

2.3 Nebezpečenstvo škody na Zariadení prechádza na Objednávateľa:
a) ak prepravu Zariadenia k Objednávateľovi zabezpečuje Zhotoviteľ, dňom pristavenia dopravného prostriedku so Zariadením v dohodnutom mieste určenia a
b) ak si prepravu Zariadenia k sebe zabezpečuje sám Objednávateľ, deň, kedy bude Zariadenie v prevádzkarni Zhotoviteľa pripravené na naloženie na dopravný prostriedok Objednávateľa.

2.4 Zariadenie je jedinečným zariadením vyrobeným presne podľa požiadaviek Objednávateľa a zodpovedá jeho špecifickým potrebám. Práve z tohto dôvodu sa pred jeho dokončením môže u Zhotoviteľa uskutočniť jeho predprebierka. Na nej má Objednávateľ možnosť priebežne skontrolovať vykonávanie Diela a navrhnúť prípadné úpravy Zariadenia. Ak sa zmluvné strany dohodnú na predprebierke Zariadenia, táto sa uskutoční vždy u Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť dostatočného množstva svojho personálu potrebného na vykonanie predprebierky Zariadenia. Objednávateľ je povinný zabezpečiť na predprebierku v Zhotoviteľom stanovenom čase a množstve vzorky všetkých komponentov a materiálu, ktoré má Zariadenie spracúvať (aby bolo možné reálne odskúšať funkčnosť Zariadenia).

2.5 Vlastnícke právo k Zariadeniu prechádza na Objednávateľa až momentom úplného zaplatenia ceny diela.

2.6 Zhotoviteľ je oprávnený od Objednávateľa požadovať písomné potvrdenie o zavŕšení tejktorej dohodnutej etapy vykonávania Diela (napríklad, ale nie výlučne protokol o vykonaní predprebierky, preberací protokol po inštalácii Zariadenia a podobne). Formu potvrdenia stanovuje Zhotoviteľ.

Článok III.
Cena diela

3.1 Cena diela kryje náklady na splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa ustanovených Zmluvou. Teda ak je napríklad Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prepravu Zariadenia do miesta určenia, kryje cena aj náklady na jeho balenie a túto prepravu. Colné poplatky a iné náklady, ktoré treba vynaložiť v priamej súvislosti s prevozom Zariadenia cez hranicu colného územia však znáša vždy Objednávateľ.

3.2 Ak nie je dohodnuté inak, je lehota zaplatenie ceny diela 30 dni odo dňa zdaniteľného plnenia podľa bodu 2.2.

3.3 K cene Diela sa pripočíta daň z pridanej hodnoty.

3.4 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v cenovej ponuke, na základe ktorej bola uzavretá Zmluva, ak zmena ceny nastane na základe zmeny cien vstupov potrebných na vyhotovenie Zariadenia a tieto zmeny nemôže Zhotoviteľ ovplyvniť. Za zmeny, ktoré nemôže Zhotoviteľ ovplyvniť, sa považuje navýšenie vstupných cien komponentov použitých v rámci realizácie Zariadenia o viac ako 5% od dátumu akceptovania cenovej ponuky po moment ich reálneho objednania od subdodávateľa Zhotoviteľa. V tomto prípade bude celková cena Zariadenia navýšená o zvýšenie cien komponentov. V prípade navýšenia cien komponentov bude Objednávateľ vždy bezodkladne informovaný Zhotoviteľom o cene vstupov v čase dátumu akceptovania cenovej ponuky ako aj o cene vstupov v čase ich reálneho objednania od subdodávateľa.

Článok IV.
Súčinnosť objednávateľa

4.1 Okrem povinností výslovne dohodnutých v Zmluve je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi aj všetku ďalšiu súčinnosť potrebnú na vykonanie Diela. Ak Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť neposkytne ani do 15 dní od písomnej výzvy Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy v iných zákonom ustanovených prípadoch tým nie je dotknuté.

4.2 V prípade Zhotoviteľovho odstúpenia od Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny Diela (myslí sa cena bez dane z pridanej hodnoty). So súhlasom Zhotoviteľa je možné dohodnúť sa aj inak, ak zhotoviteľ nevynaložil na zhotovenie diela všetky náklady, ktoré boli uvažované v zmluve, teda hlavne v prípade ak objednávateľ odstúpi od zmluvy skôr ako bolo dielo zhotovené. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že zmluvnú pokutu v uvedenej výške považuje každá z nich za spravodlivú a v súlade s dobrými mravmi a zásadou poctivého obchodného styku. Na vysvetlenie zmluvné strany uvádzajú, že Zariadenie je jedinečným zariadením vyrobeným presne podľa požiadaviek Objednávateľa a zodpovedajúcim jeho špecifickým potrebám. Preto nie je možný ďalší predaj Zariadenia tretej osobe a ani jeho žiadne iné využite. Objednávateľ však v prípade Zhotoviteľovho odstúpenia od Zmluvy môže po zaplatení zmluvnej pokuty požadovať vydanie do odstúpenia zhotovenej časti Zariadenia; náklady s tým spojené znáša sám Objednávateľ.

4.3 Lehoty na vykonanie Diela a iné lehoty, ktoré je Zhotoviteľ povinný pri vykonávaní Diela dodržať neplynú po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, ktorú je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi.

Článok V.
Zodpovednosť za vady

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Zariadenie v momente jeho vykonania Diela a za vady, ktoré sa na ňom vyskytnú v záručnej dobe (ak bola dohodnutá). Záručná doba na zariadenie je 12 mesiacov, ak nie je v ponuke uvedené inak.
5.2 Objednávateľ je povinný oznamovať Zhotoviteľovi vady písomne, pričom je povinný presne špecifikovať rozsah a povahu vady. Objednávateľove nároky z vád zanikajú, ak vadu predpísaným spôsobom neoznámi do desiatich dní odo dňa, kedy sa o nej mohol s vynaložením odbornej starostlivosti dozvedieť. Pri písomnom nahlásení závady v záručnej dobe počas pracovnej doby od 7:00 do 17:00 garantujeme začatie vybavovania reklamácie do 24hod nasledujúceho pracovného dňa.

5.3 Spôsob a lehotu uspokojenia nárokov z vád určí Zhotoviteľ, a to tak, aby to bolo s prihliadnutím na povahu vady v súlade so zásadou poctivého obchodného styku.

Článok VI.
Duševné vlastníctvo

6.1 Všetky práva duševného vlastníctva k Zariadeniu, vrátane jeho softwarovému vybaveniu, plánom, nákresom, výrobným postupom a iným statkom, ktoré sú súčasťou Zariadenia a sú spôsobilé byť predmetom práv duševného vlastníctva (spoločne ďalej len „Duševné vlastníctvo súvisiace so Zariadením“), patria Objednávateľovi.

6.2 Objednávateľ je oprávnený využívať Duševné vlastníctvo súvisiace so Zariadením len v rozsahu nevyhnutnom na riadne užívanie Zariadenia. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Objednávateľ nesmie vyhotovovať repliky Zariadenia ani akejkoľvek jeho časti, nesmie vyhotovovať kópie jeho softwarového vybavenia, plánov a nákresov a nesmie Zariadenie, akúkoľvek jeho časť, jeho softwarové vybavenie, plány a nákresy sprístupniť tretej osobe.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Ustanovenia Zmluvy a týchto VOP majú prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami obdobných všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa. Dojednania zmluvných strán obsiahnuté v cenovej ponuke podľa bodu 1.2 majú prednosť pred týmito VOP.

7.2 Zmluvná strana, ktorá spôsobí druhej zmluvnej strane porušením svojich povinností škodu, je povinná ju nahradiť v plnej výške, a to aj vtedy ak je splnenie porušenej povinnosti zabezpečené zmluvnou pokutou.

7.3 Odstúpenie od tejto zmluvy sa okrem prípadov výslovne ustanovených v zákone netýka ani ustanovení o zmluvnej pokute, ochrane dôverných informácií a Duševného vlastníctva súvisiaceho so Zariadením.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že obsah Zmluvy ako aj všetky informácie, ktoré si navzájom poskytli pri jej uzatváraní a plnení, sú dôvernými informáciami.

7.5 Právne vzťahy zmluvných strán sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení. 7.6 Právomoc na riešenie sporov zmluvných strán majú súdy Slovenskej republiky

Všeobecné obchodné podmienky – komponenty

Dokument v PDF si môžete stiahnuť kliknutím na tento text.

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinností predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim s trvalým bydliskom alebo sídlom v Slovenskej republike sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky, zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: mts@mts.sk, telefónne číslo: +421 43 5502 111

Adresa pre zasielanie zásielok:  Krivá 266, Krivá, PSČ: 027 55

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia “SOI”:
Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 2130, fax č. 041/763 21 39.
za@soi.sk

Článok I.
Definície

1. Predávajúci je obchodná spoločnosť MTS, spol. s r.o., Krivá 53, 027 55, Krivá, Slovenská republika, IČO: 36 001 368, DIČ: 2020426045, IČ DPH: SK2020426045, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3318/L. Adresa predávajúceho na vrátenie tovaru alebo uplatnenie reklamácie či sťažnosti je: Krivá 266, Krivá, PSČ: 027 55. Pokiaľ ide o spotrebiteľskú zmluvu, predávajúci je obchodníkom. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok je obchodník označovaný jednotným pojmom predávajúci.

2. Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvoril s predávajúcim kúpnu zmluvu.

3. Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

4. Podnikateľ je kupujúci – právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. Podnikateľom je najmä osoba zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

5. Zákon o odpadoch – zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Distribútor Tovaru – je predávajúci, ak sprístupňuje Tovary v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu pričom uvedené Tovary spadajú pod definíciu vyhradeného výrobku podľa druhého až ôsmeho oddielu štvrtej časti Zákona o odpadoch

7. Držiteľ odpadu – je pôvodca odpadu alebo kupujúci, ktorý má odpad v držbe

8. Tovar tvoria produkty nachádzajúce sa v katalógu predávajúceho, ktorý je zobrazený na webstránke predávajúceho (napr. https://www.mts.sk/komponenty) ako aj produkty predávané predávajúcim na základe konkrétnych požiadaviek kupujúceho.

9. Vyhradený výrobok – je Tovar patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až ôsmom oddiele štvrtej časti Zákona o odpadoch.

10. Kúpna zmluva je uzatvorená v momente, keď kupujúci odsúhlasí potvrdenie objednávky, ktoré mu zaslal predávajúci.

11. Kúpna Cena je finančná čiastka za tovar bez ceny za dopravu, ak nie je dohodnuté inak.

Článok II.
Kúpna zmluva

1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

2. Kupujúci zašle predávajúcemu objednávku na adresu predávajúceho. 
Cenová ponuka zaslaná kupujúcemu je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď kupujúci odsúhlasí predávajúcemu cenovú ponuku. Ak sa nedohodne inak, platnosť cenovej ponuky trvá do konca mesiaca, v ktorom bola cenová ponuka doručená kupujúcemu. V prípade, ak kupujúci pošle predávajúcemu objednávku bez toho aby vedel cenu, predávajúci pošle kupujúcemu potvrdenie objednávky, v ktorom je aktuálna cena. Platí, že ak kupujúci vysloví nesúhlas s cenovou ponukou do 24 hodín odo dňa zaslania potvrdenia objednávky predávajúcim, kupujúci súhlasí s cenovou ponukou. Uvedená domnienka platí len v prípade ak kupujúcim je podnikateľ.

3. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná. Kupujúci potvrdením cenovej ponuky berie na vedomie, že cenová ponuka je spojená s povinnosťou platby. Potvrdenie cenovej ponuky zo strany kupujúceho je zároveň potvrdením, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy s podnikateľom v týchto prípadoch:

a) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru,
b) Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.


5. V prípade zmeny objednávky je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim a kupujúcim.

6. Kúpnu zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

7. Bez súhlasu predávajúceho nie je kupujúci oprávnený vrátiť objednaný tovar. V prípade, že sa predávajúci a kupujúci dohodnú na vrátení tovaru, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške, ktorý určí predávajúci.

8. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci v rámci predaja Tovaru nie je výrobcom Tovaru, ktorým sú vyhradené výrobky.

9. Tovarom, ktorý nie je vyhradeným výrobkom, sa Kupujúci stáva zodpovedným za jeho zneškodnenie v zmysle Zákona o odpadoch v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.

10. Kupujúci sa kúpou Tovaru stáva držiteľom odpadu ak sa Tovaru zbavuje, chce sa ho zbaviť alebo je v súlade so Zákonom o odpadoch alebo osobitným zákonom povinný sa ho zbaviť.

11. Kupujúci podnikateľ alebo Kupujúci spotrebiteľ majú pri nakladaní s odpadom povinnosti vyplývajúce zo Zákona o odpadoch a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok III.
Dodacie a platobné podmienky

1. Spôsoby platieb:

– platba prevodom na účet na základe zálohovej faktúry, riadnej faktúry, hotovosť.

Predávajúci je oprávnený uplatniť si zádržné právo voči kupujúcemu na tovar v prípade, že eviduje voči kupujúcemu akúkoľvek neuhradenú splatnú peňažnú pohľadávku. Predávajúci zašle zadržaný tovar kupujúcemu až po uhradení splatnej peňažnej pohľadávky v zmysle predchádzajúcej vety.
 

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v cenovej ponuke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v cenovej ponuke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia.

3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku s tovarom, ako aj jeho obal bezprostredne pri doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je poškodený alebo tovar nie je kompletný, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a spísať s ním škodový protokol a zároveň to bezodkladne oznámiť predávajúcemu na mail: mts@mts.sk. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou, a že za vady v súvislosti s tým vzniknuté nenesie zodpovednosť.

5. Reklamácie poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezodkladne po prevzatí zásielky. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné zistiť ani pri dôkladnom prezretí tovaru a jeho obalu. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

6. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

7. V prípade, že sa v objednávke nachádza viacero druhov tovaru a časť z nich nie je na sklade, informuje predávajúci kupujúceho o možnosti zaslania čiastočných zásielok.

8. Kupujúcemu sa zasiela faktúra (daňový doklad) až po doručení tovaru.

9. Tovar ak nie je dohodnuté inak je zasielaný dopravcom resp. kuriérskymi službami, ktoré zabezpečuje predávajúci, a to za predpokladu, že si kupujúci nezvolí osobné prevzatie tovaru. Cena za dopravu a balné je 10 eur v prípade, že hodnota tovaru nepresiahne v rámci jedného dodania sumu 200 eur bez DPH v rámci SR. Ak si kupujúci zvolí čiastkové dodanie tovaru, toto mu bude spoplatnené vo výške podľa predchádzajúcej vety, a to za každú čiastkovú dodávku, pokiaľ v cenovej ponuke Predávajúceho nebude určené inak.

Článok IV.
Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

1. Reklamačný poriadok sa riadi Občiansky zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“). Účelom reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho a opisuje postup spotrebiteľa, akým spôsobom postupovať pri reklamácii, teda pri uplatňovaní vád tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

3. Spotrebiteľ uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe vytknutia vady v rámci reklamácie v súlade s Občianskym zákonníkom.

4. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).

5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

6. Záručná doba je 24 mesiacov.

7. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

8. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

(a) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
(b) uplynutím záručnej doby tovaru,
(c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným spotrebiteľom,
(d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
(e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
(f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
(g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
(h) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9. Reklamácia sa uplatňuje priamo u predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

10. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list alebo nákupný doklad (faktúru).

11. V zmysle Občianskeho zákonníka je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o vytknutí vady. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje reklamáciu, vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa reklamácia vybaví opravou, je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

12. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie okrem prípadu ak dlhšia lehota je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

13. V prípade, že má tovar pri prevzatí spotrebiteľom vady a ide o odstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spotrebiteľ môže v rámci odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na hodnotu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady opravou tovaru vymeniť vadný tovar s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa bodu 14. tohto článku. Ak ide o neodstrániteľnú vadu brániacu v riadnom užívaní tovaru, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu nebrániacu v riadnom užívaní tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

14. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady Tovaru, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady (výmenou) spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.

Článok V.
Reklamačný poriadok pre podnikateľov

1. Reklamačný poriadok sa riadi Obchodným zákonníkom a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva podnikateľa zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“). Účelom reklamačného poriadku je informovať podnikateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho a opisuje postup podnikateľa, akým spôsobom postupovať pri reklamácii, teda pri uplatňovaní vád tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

3. Podnikateľ uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

4. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).

5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru podnikateľom.

6. Záručná doba je 12 mesiacov.

7. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

8. Reklamácia sa uplatňuje v autorizovanom servisnom stredisku alebo priamo u predávajúceho. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. V prípade, že podnikateľ uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, doručí podnikateľ spolu so správne vyplnením a podpísaným reklamačným formulárom aj tovar. Podnikateľ je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah chýb tovaru. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od podnikateľa k predávajúcemu hradí podnikateľ. Poštovné a iné poplatky sa v rámci reklamačného konania nevracajú. Predávajúci odporúča podnikateľovi zásielku s reklamovaným tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

9. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list alebo nákupný doklad (faktúru).

10. Podnikateľ je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Na vybavenie reklamácie podnikateľa sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov je 60 dní, ak nie je dohodnutá dlhšia lehota.

11. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
(a) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
(b) uplynutím záručnej doby tovaru,
(c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným podnikateľom,
(d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
(e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
(f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
(g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
(h) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

12. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady tovaru nebráni jeho obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s podnikateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné už neskôr túto vadu opätovne  reklamovať.

13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný  tovar vymeniť za nový tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo je podnikateľ oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

14. Predávajúci ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
(a) odovzdaním opraveného tovaru,
(b) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
(c) odovzdaním tovaru vymeneného za vadný tovar a
(d) odstúpením od zmluvy.

15. O výsledku reklamácie bude podnikateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude tovar a reklamačný protokol doručený poštou, resp. kuriérskou službou. Prepravu tovaru, späť k podnikateľovi po uznaní reklamácie, zabezpečuje predávajúci na svoje náklady.

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy 

1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Toto zákonom stanovené oprávnenie však nemôže chápať spotrebiteľ ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ je vrátený tovar nekompletný či poškodený, čo i len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Spotrebiteľ zodpovedá za škodu spôsobenú predávajúcemu pri vrátení tovaru podľa všeobecných zásad o zodpovednosti za škodu v zmysle § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka a zároveň môže predávajúci požadovať po kupujúcom finančnú čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

2. Formulár na odstúpenie od zmluvy tu: https://www.mts.sk/zavazne-dokumenty-mts/

3. Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomné odstúpenie na korešpondenčnú adresu predávajúceho alebo elektronicky na mailovú adresu predávajúceho: mts@mts.sk.

4. V odstúpení musia byť uvedené údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Zároveň s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ zašle vrátený tovar na adresu sídla predávajúceho: Krivá 53, Krivá, PSČ: 027 55, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu kupujúci. Tovar nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený a kompletný vrátane kompletného príslušenstva. Spotrebiteľ je povinný tovar pri preprave zabezpečiť proti poškodeniu (najvhodnejšie je použitie pôvodného obalu).

5. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade ak objednaný tovar sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný bez viny na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len časť objednávky.

6. Ak predávajúci nemôže naplniť predmet kúpnej zmluvy, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť celkovú cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

7. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pokiaľ sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. . Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

8. Odstúpenie od zmluvy v zmysle tohto článku sa nevzťahuje na podnikateľa. Podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

9. Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

Článok VII.
Ochrana osobných údajov a podmienky spracúvania osobných údajov

1. Predávajúci ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré od kupujúceho vyžaduje, sú dôverné, a budú použité iba v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán (právnym základom spracúvania je tak nevyhnutnosť na (s)plnenie kúpnej zmluvy). To znamená, že predávajúci musí spracúvať údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu či doručenia, aby mohol splniť záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

3. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúcich neposkytuje tretím osobám (okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru prípadne štátnym orgánom v prípade kontroly) a predávajúci osobné údaje kupujúceho zabezpečuje pred  ich sprístupnením neoprávneným osobám.

4. Predávajúci chráni poskytnuté údaje kupujúcim pred ich neoprávneným únikom alebo zneužitím.

Článok VIII.
Alternatívne riešenie sporov

1. Dohľad nad dodržiavaním Zákona o ochrane spotrebiteľa pri dištančných zmluvách vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ústredný inšpektorát) so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, P.O.BOX 29. Pre Žilinský kraj je to Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, P.O.BOX B-89.

2. Spory medzi Predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť alternatívne v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Alternatívne riešenie sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Návrh alternatívneho riešenia sporu je oprávnený podať výlučne spotrebiteľ.

4. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

5. Bližšie informácie k alternatívnemu riešeniu sporov nájdete na webovej stránke:  https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Ak sú alebo ak sa stanú niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú platné a účinné. Predávajúci sa v tomto prípade zaväzuje nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým platným/účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.

3. Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si tieto obchodné podmienky riadne zvážil, ich celý text prečítal a s ich obsahom súhlasí. Predávajúci a kupujúci prehlasujú, že nepoznajú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky akokoľvek urobiť neplatnými, neúčinnými voči akejkoľvek tretej osobe a prekaziť ich účel tak, ako ho na začiatku týchto obchodných podmienok predávajúci vážne deklaroval.

4. Súčasťou obsahu obchodných podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

5. Na činnosť Predávajúceho sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.

6. Predávajúci je oprávnený zmeniť a doplniť tieto obchodné podmienky. Táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených kúpnych zmlúv, ale len tých kúpnych zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.07.2024