Záväzok manažmentu IMS

Dokument v PDF si môžete stiahnuť kliknutím na tento text.

VÍZIA MANAŽÉRSKÉHO SYSTÉMU ORGANIZÁCIE:

Vrcholový manažment MTS v rámci svojho záväzku vodcovstva a pracovníci pracujúci pre organizáciu sa zaväzujú k:

  • neustálemu zlepšovaniu efektívnosti integrovaného manažérskeho systému, pozostávajúceho z manažérstva kvality vzhľadom na požiadavky ISO 9001:2015, procesov a plneniu požiadaviek zákazníka a ostatných zainteresovaných strán,
  • prevencii pred znečisťovaním životného prostredia a integrácii požiadaviek ISO 14001:2015,
  • k plneniu právnych a iných požiadaviek v oblasti návrhu, výroby, montáže a servisu produktov a služieb, BOZP a OPP,
  • vytváraniu bezpečných prevádzok v súlade s ISO 45001:2018, pracovno-právnych vzťahov, v oblasti proti úrazovej prevencie a prevencie poškodzovania zdravia, zlepšovania pracovných podmienok a pracovného prostredia v zameraní na zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, životného prostredia a informačnú bezpečnosť.

PREDMET MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU ORGANIZÁCIE:

A/ Návrh, vývoj, výroba, predaj a servis jednoúčelových strojov, automatizovaných montážnych pracovísk, robotických systémov, testovacích staníc a technologických celkov.

B/ Výhradný predaj produktov a technické poradenstvo značiek Bosch Rexroth, Robert Bosch, Schmidt Technology, COGNEX., AVENTICS, Stäubli, SmartView, Universal Robots, MiR

MISIA SPOLOČNOSTI:

Aby naša firma podnikala tak, aby bola užitočná pre druhých, aby im naslúchala, pomáhala a slúžila. Aby rešpektovala dôstojnosť každého človeka vo firme a mimo firmu a poskytla mu priestor na maximálnu realizáciu. Aby spravovala zodpovedne a spravodlivo zverený majetok, prírodné zdroje a tiež prostriedky, ktoré nadobudne.

VÍZIA SPOLOČNOSTI:

Neustále sa rozvíjajúca, slovenská a nezávislá firma so špičkovými pracovnými podmienkami umožňujúcimi slobodnú sebarealizáciu všetkých jej spolupracovníkov a obchodných partnerov. Aby výrobné závody, ktoré spoločne s našimi zákazníkmi budujeme, patrili medzi technologicky najvyspelejšie a súčasne bola radosť v nich pracovať.

FIREMNÉ HODNOTY:

1.  Byť užitočný pre druhých.

2. Dať priestor druhým.

3. Byť spravodlivý k druhým.