Informácie o ochrane osobných údajov

1.) Základné informácie, informačné memorandum

Platia nové pravidlá pre ochranu osobných údajov všetkých Európanov, aby neprichádzalo k ich zneužívaniu. V spoločnosti MTS, spol. s r.o. tejto snahe rozumieme a radi by sme Vás týmto memorandom informovali, ako k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme a aké pre to používame nástroje a lehoty. A tiež, aké nové práva občania EU majú, vrátane Vás, našich zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov a všetkých osôb, ktorých osobné údaje spracovávame.

Pripravili sme pre Vás toto informačné memorandum, v ktorom nájdete vysvetlenie, prečo je nutné, aby sme niektoré Vaše osobné údaje spracovávali a aké k tomu máme zmluvné alebo zákonné dôvody, pretože máme aj svoje zákonné povinnosti, hlavne, čo sa týka zamestnancov našej spoločnosti.

V spoločnosti MTS, spol. s r.o. sme zaviedli prísne pravidlá, kto z našej spoločnosti môže s Vašimi osobnými údajmi pracovať a spracovávať ich. Vaše osobné údaje neodovzdávame mimo našu spoločnosť, len v prípade, že máme túto povinnosť zo zákona alebo tak musíme urobiť v rámci oprávneného záujmu našej spoločnosti. Napríklad, keď spracovávame mzdy zamestnancov alebo musíme poskytnúť osobné údaje súdom alebo polícii. Tiež, keď nechávame externú spoločnosť spracovávať mzdy a zákonné odvody našich zamestnancov.

Osobné údaje detí spracovávame len pre účely daňových úľav, ako nám to ukladá zákon.

Doporučujeme Vám, aby ste si toto informačné memorandum prečítali, aby ste získali informácie, ako s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame. Keby ste mali napriek tomu pochybnosti, môžete sa s nami spojiť na tel. čísle +421 43 5502 111 alebo sa s nami stretnúť osobne na adrese:

MTS, SPOL. S R.O., MTS, spol. s r.o., budova1, Krivá 53, 027 55 Krivá.

Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
IČO: 36064220,

telefón: +421 2 3231 3214,
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

2.) Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť MTS, spol. s r.o., ktorej ste svoje osobné údaje poskytli k naplnení jedného alebo viacerých účelov. Správca Vaše osobné údaje spravuje, spracováva, disponuje s nimi a je zodpovedný za ich zákonné spracovávanie. Voči správcovi môžete uplatniť svoje práva.

3.) Údaje, ktoré spracovávame

Spracovávame len také osobné údaje, aby sme Vám boli schopní ponúknuť profesionálne služby a produkty, a súčasne, aby sme dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili svoje oprávnené záujmy. Údaje zhromažďujeme predovšetkým o zamestnancoch a našich obchodných partneroch.

3.1) Identifikačné údaje

Patria medzi ne: meno, priezvisko, rodné číslo, pohlavie, Váš stav, dátum narodenia, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti (pas, občiansky preukaz), adresa bydliska, štátna príslušnosť, národnosť, pokiaľ podnikáte tiež IČO a adresa sídla spoločnosti, ktorú zastupujete. Identifikačné údaje spravujeme v rozsahu, ktorý nám dovoľuje zákon, aby sme splnili svoju zákonnou povinnosť, ale tiež záväzky vyplývajúce zo zmluvy s Vami alebo oprávnený záujem. Spracovávame tiež osobné údaje o vodičoch a štátnych registračných značkách vstupujúcich do nášho areálu.

3.2) Kontaktné údaje

Spracovávame tiež telefónne číslo a e-mail. Spracovávame tiež údaje, ktoré sú spojené s produktmi a službami, ktoré od nás využívate.

3.3) Ochrana majetku

Z dôvodu ochrany majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v areály spoločnosti zhotovujeme tiež záznam z kamerových systémov. Priestory, ktoré sú takto nahrávané sú zreteľne označené, aby ste boli informovaní, kde takýto priestor začína a končí. Kamerové záznamy sa používajú len k účelu ochrany majetku.

4.) K spracovávaniu Vašich osobných údajov máme nasledujúce dôvody

Spracovávame vždy osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo ich od Vás získajú tretie strany, napríklad personálne agentúry, ktoré nám na základe Vášho súhlasu poskytnú najnutnejšie množstvo Vašich osobných údajov.

Čo robíme s osobnými údajmi Prečo osobné údaje spracovávame Akých osobných údajov sa spracovanie týka
Prijímanie zamestnanca Príprava na pohovor o nastúpení do zamestnania Stručné
Spracovanie miezd Daňové odvody Stručné
OÚ sa sprístupnia sprostredkovateľovi Vydanie stravných lístkov zamestnancovi Stručné
Kontaktujeme sa so záujemcom o zamestnanie Príprava na pohovor o nastúpení do zamestnanie Stručné
Náhodný výber zamestnanca a overenie, či spracovanie miezd je v súlade so zákonnými ustanovenia Audit hospodárenia spoločnosti Pre plnenie zákonných povinností
Overenia sa OÚ (Špedícia) podľa zmluvy alebo informácií od odberateľa Odovzdanie produktu zákazníkovi Špedícia
Overenie OÚ pre prípravu zmluvy a ponuky Vypracovanie ponuky zákazníkovi Koncový zákazník overený
Vytvorenie zoznamu zúčastnených fyzických osôb zamestnancov partnera Uskutočnenie školení Jednoduché
Evidujeme zamestnancov školených na bezpečnosť práce a ochranu zdravia Uskutočnenie školení Jednoduché
Evidujeme preškolených zamestnancov na bezpečnosť práce a ochranu zdravia Uskutočnenie školení Jednoduché
OÚ sa spracovávajú v systéme dochádzky Podľa dochádzky počítame mzdy Stručné
Činnosti súvisiace s výkonom práv subjektu OÚ Aby sme boli schopní zaistiť výkon práv subjektov OÚ Pre plnenie zákonných povinností
Kamery monitorujúce označené priestory Chránime majetok spoločnosti Citlivé
Sprístupnenie OÚ zamestnancov za účelom vymáhania finančných nárokov veriteľov Spolupracujeme s veriteľmi Pre plnenie zákonných povinností
Evidencia lokačných informácií Vytvárame knihy jázd služobných vozidiel Pre plnenie zákonných povinností

Marketing

Publikujú sa fotografie zamestnancov, ich mená a telefónne čísla na webových stránkach spoločnosti Prezentácia spoločnosti na internete Súhlas
Publikujú sa fotografie zamestnancov, ich mená a telefónne čísla na intranete spoločnosti Jednoduchší prehľad o kolegoch Súhlas
Fotografie spoločnosti, na ktorých sú zamestnanci pri práci sa použijú v tlačených prezentačných materiáloch spoločnosti Prezentácia spoločnosti v tlačových materiáloch Súhlas
Fotografie zamestnancov sa použijú v neperiodicky tlačenom firemnom časopise Prezentácia, čo spoločnosť robí pre zamestnancov Súhlas
Osobné údaje si uložíme preto, aby sme mohli s potenciálnym zamestnancom komunikovať e-mailom, telefonicky Pokiaľ prijímame zamestnanca, potrebujeme sa s ním dohovoriť na podmienkach prijatia, podpísať zmluvu apod. Oprávnený záujem
Na adresy záujemcov rozosielame tzv. newsletter Evidujeme e-mailové adresy adresátov Súhlas
Spoločnosť oslávila výročie vzniku a fotografie zo spoločenského stretnutia chce umiestniť na sociálnej sieti Fotografie chceme publikovať na internete Konkludentný súhlas
Fotografie našich zamestnancov a hostí použijeme pre informovanie verejnosti, že sme sa zúčastnili veľtrhu Fotografie chceme publikovať na sociálnych sieťach Konkludentný súhlas
OÚ sa len ukladajú pre prípadné použitie v prípade spáchania trestného činu Usporadúvame spoločenskú alebo odbornú akciu/stretnutia v priestoroch spoločnosti Oprávnený záujem

5.) Vaše práva

Chceme Vás tiež informovať, aké máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu, resp. doplnenie,
  • právo na výmaz,
  • právo na obmedzenie spracovania,
  • právo na prenositeľnosť údajov,
  • právo vzniesť námietku,
  • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi alebo obdobnými účinkami, zahrnujúce aj profilovanie.

5.1) Právo na prístup k osobným údajom

Pokiaľ nás ako správcu aktívne oslovíte so žiadosťou o prístup k osobným údajom, oznámime Vám, či sú Vaše osobné údaje spracovávané a do akej miery sú spracovávané. Oznámime Vám tiež informácie, za akým účelom Vaše osobné údaje spracovávame, aké kategórie dotknutých osobných údajov sa spracovávajú, zoznam príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené, doba trvania, počas ktorej budeme Vaše osobné údaje ukladať; oznámime Vám informácie o Vašom práve nás požiadať o opravu alebo výmaz osobných údajov, vzniesť námietku, informáciu o Vašom práve podať sťažnosť dozornému úradu, oznámime Vám všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ sme ich získali od niekoho iného ako od Vás, či vo Vašom prípade dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a pokiaľ by sme Vaše údaje nezapracovávali, musíme Vás o tom informovať.

5.2) Právo na opravu, doplnenie

Máte práva na to, aby sme opravili Vaše osobné údaje, pokiaľ zistíte, že sú nepresné a využijete tohto práva.

5.3) Právo na výmaz

Máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, zlikvidovali. Ak sa jedná o papierové dokumenty, skartujú sa, ak sa jedná o dáta, zmažú sa. Vyhovieme Vám však len v prípadoch, kedy nie sme viazaní zákonom Vaše osobné údaje spracovávať, prípadne nie sme viazaní ďalšími zmluvami.

Pokiaľ Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; alebo odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie; alebo vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie; alebo osobné údaje boli spracované protiprávne; alebo osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnych povinnosti; alebo osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, Vaše osobné údaje zmažeme.

5.4) Právo na obmedzenie spracovania

Ak využijete toto právo, máte právo na pozastavenie spracovania osobných údajov.

5.5) Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste sa dostali do situácie, že potrebujete svoje osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo preniesť osobné údaje k inému správcovi, sme povinní tieto štruktúrované dáta poskytnúť, ak je to technicky uskutočniteľné.

5.6) Osobné údaje nám nemôžete alebo nechcete poskytnúť

Máte právo odmietnuť poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale ak je povinné ich od Vás získať, nemôžeme Vám následne poskytnúť našu službu alebo predať tovar.

5.7) Chcete odvolať svoj súhlas?

V prípadoch, kedy k spracovaniu Vašich údajov vyžadujeme Váš súhlas, ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie Vašich údajov počas doby trvania, čo bol tento súhlas Vami platne udelený, ani na spracovanie Vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú.

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade so zákonom. Pokiaľ si myslíte, že niečo a Vašimi údajmi nie je v poriadku, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka, ktorý spracovanie osobných údajov má na starosti.

MTS, SPOL. S R.O., MTS, spol. s r.o., budova1, Krivá 53, 027 55 Krivá.

6.) Slovník pojmov

Citlivý údaj

Údaj, ktorý má zvláštnu povahu, ako je napr. informácia o Vašom zdraví či biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

GPS údaje

Údaje o geografickej pozícii vozidla alebo zariadenia.

Oprávnený záujem

Záujem správcu alebo tretej strany napríklad v situácii, kedy subjekt údajov je zákazníkom správcu.

Osobný údaj

Informácia o konkrétnej osobe.

Produkt, tovar

Produkty a tovar ponúkané našimi spoločnosťami v rámci podnikateľskej činnosti.

Príjemca

Osoba alebo organizácia, ktorej sú odovzdávané údaje.

Správca

Osoba alebo organizácia, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; spracovaním môže správca poveriť spracovateľa.

Subjekt údajov

Živá osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Účel

Dôvod, ku ktorému správca využíva Vaše osobní údaje.

Spracovanie

Činnosť, ktorú správca alebo spracovateľ vykonávajú s osobnými údaji.

Spracovateľ

Osoba, ktorá pre správcu spracováva osobné údaje.