Eurofondy

Spoločnosť MTS, spol. s r.o. podpísala v januári 2014 a v júni 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného fin. príspevku na obstaranie technologického vybavenia pre podporu zavádzania inovácií a technologických transferov s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.


1. projekt

2. projekt

3. projekt

Spoločnosť MTS, spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií za účelom zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby.