Eurofondy

Spoločnosť MTS, spol. s r.o. podpísala v januári 2014 a v júni 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného fin. príspevku na obstaranie technologického vybavenia pre podporu zavádzania inovácií a technologických transferov s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

eu op siea

1. projekt

Názov projektu: Inováciou technológii k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti MTS, spol. s r.o.
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1. Inovácie a technologické transfery
Cieľ projektu: Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti MTS, spol. s r.o. obstaraním inovatívnych technológií a tvorbou pracovných miest
Špecifické ciele projektu:
  1. Inovácia technologického vybavenia spoločnosti MTS, spol. s r.o. umožňujúca rozšírenie a skvalitnenie výrobného portfólia
  2. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MTS, spol. s r. o. a ňou ponúkaných služieb a produktov prostredníctvom inovácie 2 technologických postupov
  3. Rast zamestnanosti v regióne Orava – vytvorenie 5 pracovných miest s osobitným dôrazom na mladých nezamestnaných do 29 rokov – 3 pracovné miesta
Prijímateľ: MTS, spol. s r.o.
Miesto realizácie projektu: Krivá
Doba realizácie projektu: 10/2014 – 02/2015
Výška poskytnutého finančného príspevku: 352 008,33 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Implementačná agentúra Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Súvisiace dokumenty zmluva_1_zverejnene_06.10.2014, dodatok_1_zmluva_1_zverejnene_10.04.2015

zmluva_2_zverejnene_06.10.2014

zmluva_3_zverejnene_06.10.2014, dodatok_1_zmluva_3_zverejnene_10.04.2015

zmluva_4_zverejnene_06.10.2014

2. projekt

Názov projektu: Inovácia výrobného procesu a zvyšovanie pracovných miestv spoločnosti MTS, spol. s r.o.
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1. Inovácie a technologické transfery
Cieľ projektu: Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti MTS, spol. s r.o. obstaraním inovatívnych technológií a tvorbou pracovných miest
Špecifické ciele projektu:
  1. Inovácia technologického vybavenia spoločnosti MTS, spol. s r.o. umožňujúca rozšírenie a skvalitnenie výrobného portfólia
  2. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MTS, spol. s r. o. a ňou ponúkaných služieb a produktov prostredníctvom inovácie 2 technologických postupov
  3. Rast zamestnanosti v regióne Orava – vytvorenie 3 pracovných miest s osobitným dôrazom na mladých nezamestnaných do 29 rokov – 2 pracovné miesta
Prijímateľ: MTS, spol. s r.o.
Miesto realizácie projektu: Krivá
Doba realizácie projektu: 10/2014 – 12/2015
Výška poskytnutého finančného príspevku: 160 623,40 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Implementačná agentúra Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Súvisiace dokumenty zmluva_1_zverejnene_27.10.2014

zmluva_2_projekt_2_zverejnene_11.05.2015

zmluva_3_projekt_2_zverejnene_25.06.2015

zmluva_4_zverejnene_24.07.2015